ساعات کار  دفاتر : شنبه تا چهارشنبه  9:30 تا 19:00 و پنجشنه  9:30 تا 14:00 

 تلفن واحد فروش و مشاوره فنی (تهران):   25917300 و 66406847  و 66406847     


تلفن همراه   :  1481-840-0912 
  
   ساعات پاسخگویی
( از 9:00 تا 19:00 شنبه تا چهارشنبه و پنجشنبه ها از 9:00 تا 14:00)


 
                    فکس (تهران):  89770364               

خدمات پشتیبانی تحت وب