ساعات کار  دفاتر : شنبه تا چهارشنبه  9:00 تا 18:00 و پنجشنه  9:00 تا 14:00 

 تلفن  واحد فروش و گارانتی (تهران):   25917300 - 66735712   

تلفن همراه  مشاوره فنی :  1480-840-0912       ( از 9:00 تا 18:00 شنبه تا پنج شنبه)

 
                    فکس (تهران):  89770364               

خدمات پشتیبانی تحت وب